НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ

В А Ж Н О ! Училището започва прием на документи за учебната 2016/2017г.

ParagraphУчилище „Русия“ предлага високо образователно равнище на своите възпитаници. Учебната програма включва задължителната общообразователна подготовка на МОН, която е съчетана с индивидуално темпо на обучение за всяко дете и възможност за задълбочено изучаване на руски език. В училището се обучават деца в предучилищна група, първи, втори, трети и четвърти клас. Обучението се провежда по утвърден учебен план за начална степен на основно образование. Организацията на учебния ден се осъществява в дневна форма на обучение. Училището предлага и целодневна форма на обучение от 8:00 ч до 17:00 ч. Програмата по чуждоезиково обучение включва първи чужд език английски. Обучението започва в I клас и продължава до IV клас. По желание на родителите може да се използват часовете по СИП където да се изучава допълнително от първи клас и втори език /руски/. Учебната програма по руски език е съобразена с Общоевропейската рамка за владеене на чужди езици. Задължителният учебен процес в класните стаи се допълва от екскурзии в страната (бяло и зелено) училище.

Акценти във възпитателната работа с ученици са:

  • – Създаване на подходяща атмосфера в класа, спомагаща за облекчение прехода между дома и училището на детето.
  • – Формиране на устойчиви нагласи за учене през целия живот чрез програма „Учим се да учим“.
  • – Мотивиране развитието на ученика съобразно с неговите интереси и потребности.